افزایش انگیزه گندمکاران با پرداخت بموقع مطالبات

عنایت‌الله بیابانی
قائم مقام خانه کشاورز کشور
متأسفانه با وجود همه ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها در کشور نتوانستیم خودکفایی در تولید گندم را حفظ کنیم. خوداتکایی در این محصول نیازمند الزاماتی همچون تعیین نرخ مناسب خرید تضمینی، تأمین بموقع بذر، کود، آب و استفاده از روش‌های مکانیزه مانند کمباین‌های مناسب در برداشت است درحالی که عدم استفاده از موارد مذکور به همراه عدم پرداخت مطالبات گندمکاران در زمان تعیین شده باعث شد بتدریج کشور در مسیر وابستگی به واردات گام بردارد. با پرداخت دیر مطالبات، گندم در چرخه‌ای خارج از خرید دولت قرار گرفت و بنیاد ملی گندمکاران هم بارها اعتراض خود را به وزرات جهاد در دولت قبل اعلام کرده بود. دولت با تأمین بموقع بذر و پرداخت بدهی‌هایش می‌‌تواند انگیزه گندمکاران را برای تولید افزایش دهد و جلوی خروج گندم به صورت غیرقانونی از کشور را بگیرد.

 

جستجو
آرشیو تاریخی